Home > Oprávněný a povinný

Oprávněný a povinný

   Exekuční řízení upravuje zejména Exekuční řád – zákon č. 120/2001 Sb. v platném znění, dále jen „e.ř.“.

   Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný a povinný, v kvalifikovaných případech též manžel povinného (§ 36 e.ř.).

   Oprávněný je účastníkem exekučního řízení, v jehož prospěch je toto vedeno (§ 36 e.ř.). Jeho právo je mu přiznáno exekučním titulem (§§ 40-43 e.ř.), který je základním a nenahraditelným podkladem pro nařízení exekuce.

   Povinný je účastníkem exekučního řízení, k jehož tíži je toto vedeno (§ 36 e.ř.). Je povinen uhradit nejen svou povinnost danou exekučním titulem, ale i náklady exekuce (viz. níže).

   Po nařízení exekuce (§§ 44-46 e.ř.) může soudní exekutor uzavřít s oprávněným smlouvu o provedení exekuce (§ 90, odst. 2 e.ř.). Soudní exekutor je oprávněn požadovat od oprávněného přiměřenou zálohu na náklady exekuce (§ 90, odst. 3 e.ř.).

   Exekutor pověřený provedením exekuce činí i bez návrhu úkony směřující k jejímu provedení (§ 46, odst. 1 e.ř.). Způsob provedení exekuce určí exekutor (§ 58, odst. 3 e.ř). Náklady exekuce a náklady oprávněného určí exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce (§ 88, odst. 1 e.ř.).
   Účastníci řízení (oprávněný a povinný) jsou při provádění exekuce povinni se soudním exekutorem spolupracovat (§ 50 e.ř.).
   Účastníci řízení mohou nahlížet do exekutorského spisu v souladu s ust. § 44, odst. 2 o.s.ř., za použití § 52, odst. 1 e.ř.
   Pověření soudního exekutora k provedení exekuce zaniká některým ze způsobů uvedených v § 51 e.ř.


 
© 2018